Biedrības “Latvijas Reto slimību speciālistu asociācija” statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Reto slimību speciālistu asociācija” (turpmāk - Biedrība).

2. Biedrības mērķi

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Atbalstīt un veicināt Reto slimību klīnisko un zinātnisko izpēti, ārstēšanas iespēju un izglītības attīstību;

2.1.2. Atbalstīt un veicināt medicīnas studentu, rezidentu, ārstu un vidējā medicīniskā personāla izglītošanos Reto slimību jomā;

2.1.3. Veikt sabiedriski izglītojošu darbu Reto slimību jomā;

2.1.4. Organizēt Reto slimību kongresus, konferences, seminārus un citus pasākumus;

2.1.5. Izdot zinātnisko literatūru Reto slimību jomā;

2.1.6. Izveidot Latvijas Reto slimību pacientu reģistru.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura fiziska persona kura ir ieguvusi ārsta diplomu vai citu ar medicīnu saistīto profesionālās izglītības diplomu, kā arī medicīnas studenti, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, ar savu rīcību diskreditē Biedrību vai nodara būtisku morālu vai materiālu  kaitējumu Biedrībai.  

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē – vēlēt Biedrības valdi un tikt ievēlētam tajā;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 5.4. Biedrības darbībā var piedalīties arī Goda biedri, kurus par tādiem ievēl Biedrības valde. Biedrības Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības un pienākumi, izņemot pienākumu maksāt biedra naudu.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot sapulcē izdodama rakstveidā.

7.3. Biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē ietilpst:

7.3.1. apstiprināt Biedrības statūtus un izdarīt tajos grozījumus;

7.3.2. ievēlēt Biedrības valdi;

7.3.3. ievēlēt Revidentu;

7.3.4. noteikt Biedra naudas apmēru;

7.3.5. lemt par pārsūdzētajiem valdes lēmumiem saistībā ar jaunu biedru uzņemšanu un saistībā ar biedru izslēgšanu;

7.3.6. apstiprināt Biedrības iepriekšējā gada pārskatu;

7.3.7. lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas  pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, ieskaitot valdes priekšsēdētāju. Valdi ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.

8.2. Par Biedrības valdes locekļiem nevar ievēlēt personas, kas nav Biedrības biedri.

8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.5. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, izziņojot par tām ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes datuma.

8.6. Valde ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse ievēlēto valdes locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.

8.7. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.   

8.8. Valdes locekļi Biedrību pārstāv kopā ar vēl vienu valdes locekli.

8.9. Valdes loceklis var pildīt savus pienākumus par atlīdzību. Atlīdzības apmēru nosaka valde, ņemot vērā darba apjomu un Biedrības finanšu līdzekļus.

8.10. Valdes loceklis ir tiesīgs atstāt savu amatu pirms pilnvaru termiņa beigām, rakstiski informējot par to informējot valdi. Šādā gadījumā valde amatā apstiprina valdes locekli no ievēlētajiem valdes kandidātiem.  

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1 Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmēru nosaka biedru sapulce.

11. Līdzekļi un manta

11.1. Biedrībai ir savi līdzekļi. Biedrības līdzekļu veidošanas avoti ir:

11.1.1. Biedrības biedru nauda;

11.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

11.1.3. valsts un pašvaldību budžeta finansējums mērķprogrammu realizācijai;

11.1.4. ienākumi no citiem finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu vai citiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti tās mērķu realizācijai, kā arī administratīvo un saimniecisko izdevumu segšanai.

12. Biedrības darbības izbeigšana

12.1. Biedrības darbība var tikt izbeigta:

12.1.1. ar Biedru sapulces lēmumu;

12.1.2. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;

12.1.3. ar tiesas nolēmumu;

12.1.4. citos LR likumdošanā paredzētos gadījumos.


 Statūti apstiprināti Rīgā, 2016.gada 7.janvārī